Tham khảo mẫu CV Phiên dịch/ Ngoại ngữ từ người dùng tạo trên 123Job

Mẫu CV Japanese Interpreter

Mẫu CV Japanese Interpreter

Kỹ Năng: Language,Computer

Kinh Nghiệm: Japanese teacher,Hotel Internship,Part-time Japanese Translator

Mẫu CV Vietnamese Content Editor for Apple Music

Mẫu CV Vietnamese Content Editor for Apple Music

Kỹ Năng: Office,Logical thinking and creative,Public Speaking

Kinh Nghiệm: English & Chinese Private Teacher,Chinese interpreter,VIPKID Staff

Mẫu CV PURcHASING

Mẫu CV PURcHASING

Kỹ Năng: Office,Logical thinking and creative,English,chinese,Japanese

Kinh Nghiệm: Chinese Interpreter,Administrative Assistant

Mẫu CV Chinese Interpreter

Mẫu CV Chinese Interpreter

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Tour Operating Staff,Customer Care Staff

Mẫu CV Product internship

Mẫu CV Product internship

Kỹ Năng: Logical thinking and creative,Public Speaking

Kinh Nghiệm: Cashier stab,Exhibitor members,Full-time Sales Staff,English translator,Chinese translator,Language interpreter,Language interpreter

Mẫu CV Customer support

Mẫu CV Customer support

Kỹ Năng: OFFICE SKILL,ENGLISH,CHINESE (Cantonese vs Mandarin)

Kinh Nghiệm: Administrative Assistant:,Human resources assistant:,Administrative Assistant:,Chinese Translator and Tour guide:,Customer support: